Cíle projektu

Na úrovni systémových změn si projekt klade za cíl v zapojených obcích iniciovat vznik šesti vzdělávacích plánů, které na lokální úrovni umožní začleňování a následné setrvání znevýhodněných dětí ve školách hlavního vzdělávacího proudu, minimalizují předčasné odchody těchto dětí ze vzdělávání a do budoucna sníží počet nízce vzdělaných, obtížně uplatnitelných a na sociální podpoře závislých mladých lidí. Plány budou sestavovány ve většině případů již etablovanými pracovními skupinami a v mnohých místech realizace pak v součinnosti s Agenturou pro sociální začleňování. Právě návaznost na již zavedené struktury umožní vznik těchto plánů. Přiléhavost jednotlivých navržených opatření pak bude zajištěna úvodní analýzou lokálních vzdělávacích politik, která odhalí jednoltivá slabá místa a definuje oblasti, které je nutné ošetřit systémovými změnami. Lokální expertní skupiny, které budou vytvářet zmíněné vzdělávací plány pak budou složeny z pracovníků NNO, jejichž cílovými skupinami jsou děti se sociálním a případně i s jiným typem znevýhodnění, z vedoucích pracovníků škol, školských poradenských institucí a pracovníků odpovědných úseků samosprávy. Cílem projektu je mimo jiného také propojení a iniciace společné práce těchto důležitých hráčů. Na úrovni přímé práce s dětmi si projekt klade za cíl zvýšit školní úspěšnost sociálně znevýhodněných dětí prostřednictvím individuálního doučování a pedagogizace rodinného prostředí a prostřednictvím kariérového poradenství a zážitkové pedagogiky zamezit jejich předčasnému ukončování vzdělávací kariéry. Projekt tak celou oblast ovlivňuje komplementárně, aby účinnost systémových změn byla podpořena zvýšenou motivací rodin a dětí.

 

Děti se SVP jsou v ČR v průběhu své vzdělávací kariéry vytlačovány ze škol hlavního vzdělávacího proudu směrem k segmentu speciálního vzdělávání. Své docházení do školy předčasně ukončují, neboť tyto školy je nevybaví dovednostmi, se kterými by uspěly na školách sekundárního stupně. V budoucnu pak neuspívají na otevřeném pracovním trhu, neboť nemají dostatečnou kvalifikaci a potřebné sociální a komunikační dovednosti. Segregace a uzavřenost školního prostředí, ve kterém vyrůstají, totiž má dopad i na proces jejich socializace a schopnost přijímat důležité životní role.Tito lidé bývají celoživotně závislí na pobírání sociálních dávek. Z těchto důvodů je třeba investovat do činností směřujících  k inkluzi těchto dětí, neboť v důsledku to v budoucnu veřejné zdroje ušetří. Na lokální úrovni nefungují strukturované a institucionalizované plánovací procesy v oblasti vzdělávaní, které by  vytěsňování žáků se SVP ze škol hlavního vzdělávacího proudu předcházely. Které by podněcovaly a umožňovaly školám všech vzdělávacích stupňů uplatňovat v praxi ke znevýhodněným žákům inkluzivní přístup a které by v důsledku zabraňovaly jejich ztíženému společenskému a pracovnímu uplatnění. Vznik vzdělávacích plánů je inovativním řešením, které se neorientuje pouze na řešení již vzniklých problémových situací, ale je jejich prevencí a systémovým řešením, které zabrání segregaci a s ní souvisejícím nežádoucím jevům. Zapojení partnera přinese především konkrétní znalost školského systému, pomůuže designovat konkrétní opatření a obcím pomůže s jejich praktickou implementací. Projekt dále podpoří a náváže na činnost již vzniklých lokálních vzdělávacích pracovních skupin (ČvT - OPVK, agentura).  Nutnost systémových změn a změn přístupu ke vzdělávání dětí se SVP a zejména pak k těm, které jsou dány sociálním znevýhodněním je akcentována také v Závěrečné zprávě podskupin Národní ekonomické rady vlády pro kokurenceschopnost a podnikání v kapitole 3 - Vzdělanost. 

 

 

loga_gif_480_2.gif
 

 

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.