Cílová skupina

Primární cílovou skupinou projektu jsou děti se SVP, danými především sociálním znevýhodněním, které často vypadávají ze škol hlavního vzdělávacího proudu, předčasně ukončují vzdělávací kariéru a v budoucnu nedosahují plnohodnotného společenského a pracovního uplatnění. Tyto děti obvykle vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí, kde dochází k mezigeneračnímu přenášení nefunkčních vzorců chování. Rodiče těchto dětí jsou sami nízce vzdělaní, často absolventi bývalých zvláštních škol. Své děti ve vzdělávání téměř nepodporují. Děti se tak kvůli nedostatečnému zájmu rodičů, nedostatku financí a kvůlli strukturálním bariérám zpravidla neúčastní předškolní přípravy v MŠ, vyrůstají v nepodnětném prostředí a povinnou školní docházku pak zahajují  s velkými handicapy, na něž současný personálně, finančně i odborně poddimenzovaný vzdělávací systém není schopen reagovat jinak než vyřazováním takto znevýhodněných dětí do segmentu speciálního vzdělávání. Ten však nedokáže tyto děti připravit tak, aby uspěly v sekundárním vzdělávání a na pracovním trhu. Tyto děti potřebují podporu při své mimoškolní přípravě, při volbě profesní dráhy, ale především potřebují, aby byly odstraněny systémové bariéry, které způsobují uvedené nedocházení do MŠ a bezradnost pedagogů běžných základních škol, které se s takto handicapovanými dětmi setkávají. Ačkoliv se projekt zaměřuje zejména na sociálně znevýhodněné děti, jeho ambicí je otevřít lokální vzdělávací systémy i dalším znevýhodněným dětem, které narážejí na totožné potíže. Absence alternativních forem předškolní přípravy a orientace běžných škol na běžné děti vyřazuje na druhou kolej i děti se zdravotními handicapy a další. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou tedy další skupiny dětí se SVP a pedagogové, kterým systémové změny umožní pracovat se znevýhodněnými dětmi na běžných školách. Cílovou skupinou projektu jsou také rodiče soci. znevýhodněných dětí, kteří potřebují podporu v dovednostech důležitých pro školní úspěšnost jejich dětí.

Zapojení a motivace cílové skupiny
Při zapojování cílové skupiny projektu budeme využívat zkušeností a zázemí již etablovaných poboček společnosti Člověk v tísni, o.p.s. V mnohých místech realizace projektu  pracujeme již více než deset let. Naši pracovníci mají bohaté zkušenosti s prací s cílovou skupinou projektu a klienti v lokalitách, kde působíme znají podmínky spolupráce a využívání nabízených služeb. Stejně tak znají jakých úspěchů a výsledků lze dosáhnout při spolupráci s našimi pracovníky, což považujeme za nejdůležitější motivaci i pro spolupráci v rámci tohoto projektu. V rámci našich služeb pracujeme vždy s klienty, kteří dodržují podmínky spolupráce, spolupracují na řešení své situace, sami usilují o pozitivní životní změny a jsou schopni plnit stanovené úkoly. Každá spolupráce má stanovené velmi konkrétní cíle, na jejichž naplňování se pracuje. U dětí to zpravidla bývá zlepšení se ve školním prospěchu, ve známkách z jednotlivých předmětů, v úspěšném složení reparátů a podobně. U rodičů je to nácvik konkrétních dovedností - kontrola plnění školních povinností, získání orientace v českém vzdělávacím systému a jiné. Na dané cíle bývají uzavírány individuální plány. Děti i dospělí klienti, tak mají v průběhu spolupráce jasný přehled o tom, čeho se jim podařilo dosáhnout a za své úspěchy jsou náležitě chváleni. Kombinace struktury, jasných pravidel s oceněním a jednoznačně definovanými úspěchy, zajišťují dlouhodobou a zpravidla stálou ochotu  klientů k práci na zlepšování jejich životní situace.

Přínos pro cílovou skupinu
Ve většině obcí České republiky je problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí řešena nekoncepčně. Nekoncepčnost a iracionalita jednotlivých opatření pak má za následek segregaci znevýhodněných dětí mimo školy hlavního vzdělávacího proudu a posilování bludného kruhu sociálního vyloučení, se kterým se mnohé rodiny potýkají již po několik generací. Vznik strategických plánů by měl této nekoncepčnosti a nerovnosti v přístupu ke vzdělávání u znevýhodněných dětí zabránit. Plány by měly rozšiřovat možnosti předškolního vzdělávání i mimo institucionalizované formy, měli by nalézt způsoby, jak podpořit a finančně zajistit, aby běžné základní školy, mohly v praxi uplatňovat inkluzivní přístup. Měly by zabránit tomu, aby se v segmentu speciálního vzdělávání vyskytovaly znevýhodněné děti neoprávněně. Na úrovni přímé práce budou děti podpořeny ve školních předmětech, ve kterých nedostačují. Budou podpořeny jejich schopnosti učit se a připravovat se do školy. Prostřednictvím kariérního poradenství a zážitkové pedagogiky budou seznámeny s tím, jak pozitivně ovlivňuje kvalitu života vyšší vzdělání a kvalifikovaná profese.  Rodiče získají základní dovednosti, které jsou důležité pro školní úspěšnost jejich dětí - kontrola plnění školních povinností, apod.
 
Konkrétně pak plány přispějí k:
- rozšíření možnosti předškolního vzdělávání pro znevýhodněné děti
- identifikaci vhodných podpůrných opatření pro školy
- snížení počtu dětí vytlačených ze škol hlavního vzdělávacího proudu
- kooperaci subjektů zapojených do vzdělávání na lokální úrovni a tedy ke zkvalitnění této veřejné služby

Přínos přímé práce.
- zvýšení školních znalostí dětí
- snížení rizika propadnutí
- zlepšení školních výsledků
- zlepšení komunikačních a sociálních dovedností dětí
- snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání
- zajištění zodpovědného rozhodování žáků při volně budoucí profesní dráhy
- zlepšení komunikace mezi rodinou a školou
- získání dovedností důležitých pro vzdělávací kariéru dětí

 

 

 

loga_gif_480_2.gif

 

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.