Projekt: Uč se, more, nebo budeš bit!

Základním a komplexním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti osob ohrožených sociálním vyloučením, především sociálně vyloučených Romů, na otevřeném trhu práce. Zvláště v situaci, kdy je trh práce na území Prahy specifický vysokými a stále se zvyšujícími kvalifikačními nároky. Tento cíl lze rozdělit na tři dílčí cíle, kterými jsou:
a) Optimální kvalifikace klientů ve vztahu k existující nabídce pracovních příležitostí se zvláštním důrazem na vývoj budoucích potenciálně perspektivních profesí.
b) Prodloužení doby strávené v procesu vzdělávání u dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením..
c) Zprostředkování kulturních specifik Romů ohrožených sociálním vyloučením studentům středních a především vysokých škol. Studenti, kteří budou v budoucnu pravděpodobně mít možnost ovlivňovat společenské dění mohou spoluutvářet prostředí citlivé vůči lidem ohroženým sociálním vyloučením.
d) Pedagogizace rodinného prostředí klientů pravidelným docházením doučujících dobrovolníků přímo do rodin.

Jednotlivých cílů bude dosahováno na základě úzké spolupráce pracovníků podílejících se na realizaci projektu. Především se jedná o osoby, které budou přímo pracovat s klienty. Jelikož úspěch v následném vzdělávání a poté na otevřeném trhu práce je podmíněn stabilitou života klientů. V rámci projektu budou vytvořeny i analýzy zaměřené na identifikaci potenciálně perspektivních pracovních příležitostí. Výsledky analýz budou zohledněny především při strategii výběru vhodných pracovních příležitostí. 

Základními výstupy projektu budou jak osoby podpořené jednotlivými službami, tak i vznik koncepčních materiálů definujících potenciálně perspektivní pracovní místa pro osoby pocházející z prostředí, kde je přítomna většinou nízká kvalifikace a dlouhodobá nezaměstnanost. Úspěšně podpořenými osobami, budou především ti klienti, kteří díky projektu dosáhnou vyšší kvalifikace,  nebo si začnou kvalifikaci během realizace projektu zvyšovat. 
 

 

 


 

3_loga_velikost_10.jpg

Evropský sociální fond

Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Magistrátem Hlavního města Praha

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.