Cílová skupina projektu
Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež,se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří jsou ohrožení předčasným ukončením vzdělávací kariéry. Specifika jejich potřeb jsou dána pdomínkami sociálně vyloučeného prostředí, ve kterém vyrůstají. Automaticky reprodukují vzorce chování svých rodičů, kteří mají ve většině případů dosažený pouze základní stupeň vzdělání, nespojují si dosažené vzdělání s možností nalézt vhodné zaměstnání a dosáhnout tak odpovídající životní úrovně. Domácí prostředí tak přispívá k jejich selhávání v hlavním  vzdělávacím proudu a k předčasnému odchodu ze vzdělávání. Nemají dostatečnou podporu v oblasti rozvoje nadání, dovedností a schopností. Potřebují být podpořeni  v plnění každodenních školních povinností, v zodpovědném přístupu ke vzdělávání a k vlastnímu dalšímu vývoji a v oblasti sebehodnocení a důvěry ve vlastní schopnosti. Projekt tyto děti a mládež podpoří přímo v uvedených důležitých kompetencích. Nepřímo pak  zvýší jejich šance na úspěch úsilím o systémové změny.

Další cílovou skupinou jsou rodiče, kterým  často schází základní znalosti a orientace v prostředí vzdělávacích institucí a konkrétní dovednosti, kterými by přispěly k úspěšným vzdělávacím kariérám dětí. Projekt je podpoří v oblasti komunikace se školou, zprostředkuje konkrétní nástroje, které přispějí  k pedagogizaci rodinného prostředí. Dalšími cílovými skupinami jsou pedagogové,pracovníci škol, školských institucí a dalších úseků veřejné správy (OSPOD). Zásadním způsobem situaci mohou ovlivnit zaváděním inkluzivních školních vzdělávacích programů, implementací inovativních vzdělávacích metod a rozvíjením mezioborové spolupráce a case managementu.

Poslední cílovou skupinou projektu jsou lokální ?decision makeři?, pohybující se na poli vzdělávací politiky. Jedná se o cílovou skupinu, která přijímá rozhodnutí, významná pro vzdělávací politiku v dané lokalitě a konkrétní činnost školských isntitucí, které se setkávají s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit.
 
Zapojení a motivace cílové skupiny
Podmínkou čerpání služeb, které Člověk v tísni a aprtnerská organizace tady Teď, o.p.s. nabízí, je dobrovolná vůle klienta ke spolupráci. Proto zásadním způsobem pracujeme s jeho motivací. Do jednotlivých domácností dochází nejen doučovatelé, ale také terénní sociální pracovníci, kteří vysvětlují rodičům význam vzdělání, jejich práva a povinnosti ve vztahu k základní školní docházce dětí, vedou je k tomu, aby posílali své děti do školy. S dětmi je důležité pracovat individuálně. To obvykle vede k rozvoji přirozené důvěry v pracovníka a k jejich následnému dlouhodobému zapojení do aktivit.

Dalším zásadním prvkem je zapojení rodičů do procesu vzdělávání dětí. Ti často nerozumí látce, kterou děti ve škole probírají, nezajímají se o školní výsledky dětí, často mají dokonce ze školy obavy a nadbytečně děti ze školní docházky omlouvají, nebo je dokonce v nedocházce do školy podporují. Navíc nevytváří doma prostředí, které by vyhovovalo přípravě dětí do školy (není vyhrazeno místo pro učení, stále hraje televize, apod.). Projekt proto působí také na úpravu domácích poměrů a kompetencí rodičů k pomoci dětem s přípravou do školy. Motivování mladistvých, tedy žáků posledních ročníků základní školy a žáky středních škol je obtížnější a již neprobíhá prostřednictvím práce s rodiči. Proto, aby si nabízené aktivity získali u těchto žáků pozornost a dokázali je oslovit je třeba se co nejvíce přiblížit jejich prožívání a dotknout se takových situací, které připomínají každodenní realitu, a které jsou pro klienty prakticky využitelné.

Cílové skupiny pedagogů a pracovníků škol, školských vzdělávacích institucí a lokálních decision makerů do projektu zapojíme prostřednictvím vybudovaného zázemí poboček společnosti Člověk v tísni. V místech působnosti projektu je fenomén sociálního vyloučení vnímán obvykle jako závažný problém, což zvyšuje ochotu příslušníků cílových skupin zapojit se do projektových aktivit.
 
Přínos pro cílovou skupinu
Dětem ze specifickými vzdělávacími potřebami, které vyrůtsají v sociálním vyloučení  v Bílině, Chomutově, Ústí nad labem, Liberci, Plzni, Sokolově, na Olomoucku a Prostějovsku realizace projektu přinese:
- lepší výsledky ve škole, zvýšení zájmu dětí o školu a snížení záškoláctví
- méně dětí je vřazováno nebo přeřazováno do ZŠ praktických
- snížení počtu opakování ročníků
- snížení počtu dětí odebraných do ústavní péče z důvodu špatné docházky do školy
- více dětí ukončí základní školní docházku řádně v 9. ročníku
- více dětí bude pokračovat ve studiu ve středním školství či odborném učilišti
- děti budou motivovány k osobnímu úspěchu
- děti získají kompetence a dovednosti pro úspěšné začlenění do společnosti a opuštění        sociálního vyloučení
- děti se přirozeněji zapojí mezi vrstevníky

Přínos pro rodiče
- domácí prostředí dětí se pedagogizuje, rodiče vědí jak podporovat děti ve studiu
- rodiče se zapojují do komunikace se školou i výuky vlastních dětí
- rodiče se lépe orientují ve vzdělávacím systému, umí komunikovat se vzdělávacími institucemi
Přínos pro pedagogy a pracovníky škol, školských institucí a pracovníky relevantních úseků veřejné správy (OSPOD) v místech realizace projektu :
- získávají informace a konkrétní nástroje důležité pro začleňování dětí a mládeže, které jsou ohroženi sociálním vyloučením
- získávají partnery pro komunikaci a spolupráci při začleňování  sociálně yvloučených dětí a mládeže
- zlepšuje se jejich možnost komunikace s rodiči dětí a znalost jejich podmínek pro vzdělávání

Přínos pro lokální decision makery
- rozumějí fenoménu sociálního vyloučení a mechanismům, které způsobují prohlubování sociokulturních handicapů dětí a mládeže, které vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení.
- Znají rizika nedostatečného řešení problematiky vzdělávání těchto dětí a mládeže
- Znají konkrétní nástroje, jak podpořit  rozvoj inkluze ve školství
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 
loga_gif_480.gif 
Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.