Pracovní profil Pracovního poradce (PP) a náplň práce

A. Přímá práce s klienty
Významnou náplní práce pracovního poradce je přímá práce s klientem. Podrobně jsou jednotlivé formy přímé práce s klienty zpracovány v metodice Pracovního poradenství. Maximální důraz je kladen na práci v terénu, v přirozeném prostředí klienta a zázemí kanceláře je využíváno spíše jako zázemí pro již pokročilejší spolupráci s klientem.

Cíl: Zvyšování kvalifikace klienta, zprostředkování dlouhodobého legálního zaměstnání, asistence v pracovním procesu, konsolidace dluhů, oddlužení, atd.

B. Systematická práce s institucionálním prostředím
Podobně jako u přímé práce s klienty je i tato oblast podrobně rozpracována v Metodice PP. Důraz je kladen mimo jiné na partnerský přístup ve vztahu k zaměstnavatelům. Důvěra zaměstnavatelů je klíčovým předpokladem úspěchu služby. Proto je při spolupráci pracovního poradce se zaměstnavatelem důležitá otevřenost, partnerský přístup a tolerance ze strany PP. Dalšími partnery jsou pracovníci úřadu práce a partnerské organizace.

Cíl: Vytváření efektivní sítě zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí, partnerské vztahy s úřady práce, atd.

C. Organizace a administrativa
Pracovní poradce je součást lokálního týmu a efektivní sdílení je nezbytné pro realizaci jednotlivých služeb. Pracovní poradce je personálně řízen koordinátorem služeb, pokud není stanoveno jinak. V metodické oblasti poskytuje koordinátorovi součinnost vedoucí programu PP. Pracovní poradci se pravidelně účastní následujících aktivit a vykonávají tyto činnosti:

1. Pobočková porada - jednou týdně se pracovní poradce účastní porady místní pobočky

2. Klientská porada - tam, kde je tento institut ustanoven se pracovní poradce na základě rozhodnutí nadřízeného koordinátora účastní spolu s TSP a případně koo PV porad o klientech.

3. IK s KOO - Pracovní poradce absolvuje s koordinátorem jednou měsíčně individuální konzultaci. Toto IK je zaměřeno primárně na spolupráci v týmu, klientskou práci, strategii aplikace služby ve městě, atd.

4. IK s vedoucím programu - 3 x ročně (pokud není domluveno jinak) se pracovní poradce účastní IK s vedoucím programu PP. Předmětem této konzultace jsou především metodologické aspekty v přímé práci s klienty.

D. Sdílení a vzdělávání
Pracovní poradce se účastní různých aktivit, jejichž cílem je zvyšování kompetencí a rozšiřování zkušeností. Mezi základní takovéto činnosti patří:

1. Úvodní stáž - po nástupu absolvuje nový pracovní poradce minimálně 3 stáže u svých kolegů z jiných lokalit. Tato stáž trvá minimálně 2 dny. Po stáži zpracuje pracovní poradce zprávu o realizované stáži pro koordinátora služeb a vedoucího programu PP. Ve zprávě bude obsaženo: očekávání od stáže, průběh stáže, zhodnocení přínosu ve vztahu k očekáváním.

2. Průběžná stáž - 3x ročně se každý pracovní poradce účastní jednodenní (případně i dvoudenní) stáže u pracovního poradce v jiné lokalitě. Poté pracovní poradce vyhotoví zprávu podobně jako v případě úvodní stáže. Ve zprávě bude opět obsaženo: očekávání od stáže, průběh stáže, zhodnocení přínosu ve vztahu k očekáváním. Navíc však bude doplněno krátké zhodnocení rozdílů vlastní a hostované lokality, resp. města.

3. Setkání týmu pracovních poradců - každý měsíc (většinou 2. středa v měsíci) se koná setkání celého týmu pracovních poradců. Na toto setkání si pracovní poradce připravuje kauistiku zpracovanou dle vzoru (rodinná a pracovní anamnéza, pracovní poradenství, otázky - hypotézy a závěr). Perioda je domluvena individuálně, většinou se však jedná o termín jednou za dva měsíce. Na setkáních se kromě kazustického semináře rozvíjí služba pracovního poradenství a jsou zvyšovány kompetence pracovních poradců v různých oblastech (exekuce, dluhové poradenství, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, ekonomický rozhled, atd.)

 
Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.